 +8618999222000  875491817@qq.com
Homepage / Cooperation / success case / China Railway 12th Bureau

China Railway 12th Bureau

Views: 18     Author: Site Editor     Publish Time: 2021-03-29      Origin: Site

China Railway 12th Bureau


China Railway 12th Bureau Group always adheres to the concept of \"Building a boutique project, tree corporate image \", and renewing the number of boutique projects in the past 30 years and created excellent performance. He has participated in the depth, Jingjiu, Qin Shen, Ningxi, Xinhuai, Jiaxin, Huang, Qing Tibet, Zhejiang, Lanwu 2nd, Zhongnan Railway Channel, Zhang Tang, La Japan and other more than 2,200 kilometers The construction and electrification of the railway dry branch line, speeding up the renovation construction, participated in Wuhan-Guangzhou, Zhengxi, Shitai, He Wei, Wenfu, Jiaji, Yongtaiwen, Guangzhou Hong Kong, Beijing, Beijing, Shanghai, Hangzhou, Daxin Second, Shanghai-Kun, Cheng Sheng, Xi Cheng, Zheng Xu, Bailan, etc., a total of 1618 kilometers of high-speed railway or passenger line construction. In addition, the company also built a large-scale modern transportation hub and other large-scale modern transportation hubs such as Suzhou Station, Xi'an North Station, Jinan West Station and Yan'an Station, Quanzhou Station, etc., participated in the Guangzhou EMU maintenance base, Harbin high-power locomotive maintenance base construction Heard the railway maintenance task of more than 500 kilometers in Tangan, the Qinghai-Tibet Railway.


Our company is available to China Railway 12th Bureau 250KW Qichairi diesel generator set, 250kw Cummins diesel generator set, 300kw Shangchai diesel generator set, please consult Gu Xiaobei 18999222000, 13809953146, Tel: 400-0991036

Urumqi Cummins Electromechanical Equipment Co., Ltd.
Urumqi Cummins Electromechanical Equipment Co., Ltd.
a professional production of generators.
Dieselgenerators Diesel generator setsManufacturers, Supply Cummins generator sets, Yuehai generator sets, Yuchai generator sets.
Contact Us
Address:Room 2-4-602, Jiafengyuan Community, No. 305, Beijing North Road, Urumqi, Xinjiang
Contact: Gu Xiaobing
Managed Office: +86-0991-3817210 +8618999222000
Sales: +86-0991-3814032 +8618609915083
Three packs: +86-0991-3814032 +8617704919966
Website:
www.xjxgdl.com
mailbox:3481400475@qq.com
Copyright ©Urumqi Cummins Electromechanical Equipment Co., Ltd.New ICP No. 17000509 -1